One of them fancy lock rails. 🔒

Christopher Hannah @ChrisHannah