Waffles! [42/365]

Christopher Hannah @ChrisHannah