TLDR: Don’t shave.

Christopher Hannah @ChrisHannah